KANAL İSTANBUL VE YENİŞEHİR PROJESİ TEKNİK RAPORU 2 YAYINLANDI

Blog Single

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi kurulduğu günden bugüne meslektaşların haklarını savunmayı ilke edinmiş bir meslek örgütü olmanın yanı sıra tüm teknik çalışmalarını; bilim, emek ve doğa eksenli sürdürmüştür. Tüm çalışmalarında ekolojik yaşamın korunabilmesini ve kamu yararını tüm çıkarların üzerinde tutmuş, sadece üyelerinden ve bilimsel çalışmalardan güç alarak toplumu ilgilendiren sorunlara dair tespitler yapmış, politikalar geliştirmiş ve çözümler önermiştir.

Kanal İstanbul projesi ilk olarak 2011 yılında "Çılgın Proje Kanal İstanbul" olarak kamuoyuna açıklandı. Dünyanın kıskanacağı iddia edilerek tanıtılan yıkım projesi daha sonradan imar yasasına basit bir suyolu projesi olarak girmiştir. İstanbul`un kuzeyinde yapılması planlanan Yenişehir emlak projesinin piyasa değerini arttırma çabasının bir ürünü olan suyolu projesi, iktidar tarafından özellikle öne çıkarılarak bölgedeki diğer projelerle bir bütün olarak görülmesi engellenmeye çalışılmaktadır.

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi; bütün canlıların ortak yaşam alanı olan ekolojik yaşam alanlarının yıkımına karşı da mücadele etmeyi bir sorumluluk kabul etmektedir. Bu yaklaşımla İstanbul Kuzeyinde planlanan projeleri süreç içinde takip ederek çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam edecektir. Projenin ilk ÇED Raporu yayınlandıktan sonra Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 2018 yılı Mayıs ayında yayınlanan "Kanal İstanbul ve Yeni Şehir Yapı rezerv alanları" teknik inceleme raporunda bu projeler detaylı olarak incelenmiş ve halkın bilgilendirilmesi için kamuoyuna sunulmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 yılı Aralık ayı sonunda yayımladığı "Kanal İstanbul (Kıyı Yapıları [Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezler], Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması, Beton Santralleri dâhil) ÇED " raporu ve "1/100.000 İstanbul Çevre Düzeni Planı Revizyonu " ile İstanbul yıkım projelerini devreye sokmaya çalışmaktadır.

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bu süreçlerde de yıkım projelerine karşı mücadelesine devam etmiş, sorumluluğu gereği halkı bilgilendirmek amacı ile "Kanal İstanbul ve Yeni Şehir Yapı Alanları " teknik inceleme raporunun elinizde bulunan güncellenmiş 2.Sayısını hazırlamıştır. Bu raporda İstanbul`un kuzeyindeki projeler bir bütün olarak ele alınmış, aralarındaki ilişkiler ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Projenin etkilerinin pek çok alt başlıkta incelendiği bu rapor aynı zamanda, mega projelerin yarattığı ve yaratacağı yıkıma karşı örgütlenen mücadelenin bir parçası olarak; ilgilenen tüm kişi ve kurumlarla paylaşılacaktır.

Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB`a bağlı diğer odalar çalışmalarını; bağımsız bir biçimde kamu yararı gözeterek sürdürmüşlerdir. Meslek örgütlerinin bu anlayışı iktidar tarafından hoş karşılanmamış; 2020 Mayıs`ında meslek odalarının yasalarında düzenleme yapılması ile ilgili yeni bir gündem ortaya atılmıştır. Yapılması planlanan düzenleme ile TMMOB`un denetim yetkisi elinden alınması, seçim sistemi değiştirilerek birliğin ortak hareket etme kültürüne zarar verilmesi, seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevden alınabilmesinin önünün açılması ve birliğin-birliğe bağlı odaların toplumsal muhalefetle ilişkisinin kesilmesi hedeflenmektedir. Kent ve ekolojik mücadelesi ile toplumsal - kültürel mücadele başlıklarında bilimin ve tekniğin halkın yararına kullanmasından duyulan rahatsızlık, meslek örgütlerine yasal düzenleme tehditleriyle kendini göstermektedir.

TMMOB; meslek mensuplarının yalnız birbirleriyle değil halkla olan ilişkilerinde de dürüstlüğü ve güveni hakim kılmayı, meslek disiplini ve ahlakını korumayı hedeflemiştir. Yine; kamunun ve ülkenin çıkarlarının, doğal kaynakların, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli gördüğü tüm faaliyetleri hayata geçirmek temel hedefleri arasında yer almıştır. TMMOB`nin, yürüttüğü tüm çalışmalara TMMOB yasası ve birliğin ilkeleri dayanak oluşturmuşsa da; temel gücünü ve dinamiğini topluma, üyelerine, meslektaşlarına ve doğaya karşı duyduğu sorumluluktan almıştır. TMMOB`nin kuruluş amaçlarına dayanan bu ilkelerden ve çalışma anlayışından, herhangi bir yasal düzenleme ile uzaklaştırılmasına müsaade etmeyeceğimiz gibi; konunun muhataplarına danışılmadan TMMOB yasasına yapılacak tüm müdahalelerin de her zaman karşısında duracağız.

Çevre Mühendisleri İstanbul Şubesi; eşitlik, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde, ekolojik yıkıma karşı mücadelede, yaşam alanlarının savunulmasında her zaman emek ve bilim cephesinde yer almıştır ve yer almaya devam edecektir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 13. Dönem Yönetim Kurulu

Rapora ulaşmak için buraya tıklayınız