KANAL İSTANBUL İÇIN HAZIRLANAN İSTANBUL 1/100.000 ÖLÇEKLI ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE DAVA AÇILDI

Blog Single

TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 16.03.2021 tarihinde onanan İstanbul ili, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açıldı.

Açılan davada; doğal ve yapay çevreye büyük yükler bindiren; afet risklerini arttırarak kent güvenliğini zayıflatan; İstanbul Metropoliten Alanının ve Trakya bölgesinin tüm ekosistemlerini baskılayan; su havzaları ile tarım ve mera alanları, orman alanları, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları üzerinde önemli tahribatlara yol açan; İstanbul’u ve tüm Trakya bölgesini gıda ve su hakkından mahrum bırakan; adeta bir ekolojik yıkım öngören dava konusu plan değişikliği ekolojik sürdürülebilirlik, şehircilik ve planlama teknik, ilke ve esasları ile kamu yararına aykırılık taşıdığından iptali istemiyle işbu davanın açılması zorunlu olduğu belirtildi.